Návštěvní řád

  1. Úvodní ustanovení

1.1         Tento návštěvní řád je směrnicí vydávanou promotérem akce Beatworx, s.r.o.,
IČ 08262021, se sídlem Prokopova 148/15, Praha 3 – Žižkov, PSČ 130 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 239394 (dále jen „provozovatel“ a/nebo „pořadatel“ a/nebo „promotér“), která určuje základní závazná pravidla osob vstupujících do prostor konání akce (dále jen „areál akce“) a využívajících zařízení umístěných v místě a době konání akce (dále jen „návštěvní řád“). 

1.2         Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti, zajištění požární ochrany, hygieny, zajištění ochrany zdraví a majetku v areálu akce a rovněž zabezpečení ideálních podmínek průběhu všech společenských a/nebo kulturních akcí (dále jen „akce“), které budou pořádány v areálu akce. Cílem návštěvního řádu akce je též zajištění příjemné společenské atmosféry v areálu.

1.3         Areálem akce se pro účely tohoto návštěvního řádu rozumí halová budova a prostory v jejím blízkém okolí (viz mapa areálu)  (dále jen „areál akce“). Otevření areálu a jednotlivých prostor areálu akce bude specifikováno cca 14 dní před akcí.

1.4         Zakoupením vstupenky a/nebo předložením vstupenky při vstupu do areálu a/nebo vstupem do areálu akce vyjadřuje každý návštěvník souhlas s podmínkami stanovenými v tomto návštěvním řádu a okamžikem vstupu do areálu akce se tento návštěvní řád stává pro každého návštěvníka závazným, a to po celou dobu pobytu v areálu akce. Návštěvníkem a/nebo veřejností se pro účely tohoto návštěvního řádu rozumí každá osoba vstupující do areálu akce, a to včetně zástupců médií.

1.5         Ustanovení tohoto návštěvního řádu se použijí obdobně i na osoby vstupující do areálu akce na základě zvláštního smluvního vztahu s provozovatelem a/nebo jeho smluvními partnery (dále jen personál“).

  1. Areál akce

2.1         Areál akce slouží návštěvníkům k trávení volného času a k aktivní účasti a sledování akcí, které jsou v areálu pořádány.

2.2         Veřejnost může do areálu akce, resp. do jeho příslušně vymezených zón, vstupovat pouze se souhlasem provozovatele a/nebo pouze v návštěvních hodinách a/nebo pouze v souladu s podmínkami stanovenými v tomto návštěvním řádu. Jakékoliv reklamace je možné uplatnit pouze před vstupem do areálu.

2.3       Vstup do areálu akce je možný od 18 let. Návštěvníci mladší 18 let nebudou do areálu vpuštěni.   

2.4. Návštěvník, který se prokáže průkazem ZTP/P (neboli III. stupeň postižení) a vstupenkou na akci, má umožněno vzít si s sebou svého asistenta zdarma. Tato výjimka neplatí pro držitele ZTP (neboli II. stupeň postižení).

2.5        Dozor nad dodržováním a respektováním tohoto návštěvního řádu provádí řádně označení pracovníci provozovatele a další k tomu provozovatelem pověřené a řádně označené osoby, bezpečnostní služba, resp. její řádně označení pracovníci, a v rozsahu svých zákonných pravomocí rovněž Policie České republiky a Městská policie města Praha.

2.6         V areálu akce mohou pobývat pouze návštěvníci s platnou vstupenkou a/nebo jiným dokladem opravňujícím je k pobytu v areálu, resp. v jeho jednotlivých zónách. Každá osoba v areálu akce je povinna po celou dobu svého pobytu v areálu mít při sobě vstupenku a/nebo jiný doklad opravňující k pobytu v areálu a na žádost pracovníka pořadatele, pořadatelem pověřené osoby a/nebo bezpečnostní služby bez prodlení prokázat své oprávnění k pobytu v areálu. Každý, kdo nebude schopen prokázat své oprávnění k pobytu v areálu akce, nemusí být do areálu vpuštěn a/nebo může být z areálu vyveden.

2.7         Vstupenka do areálu akce platí výhradně pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a případně také sektor, řadu a místo na ní uvedené. Vstupenka je platná pouze nepozměněná, nepoškozená a kompletní, tj. s kontrolním ústřižkem a není-li provozovatelem stanoveno jinak, opravňuje pouze k jednomu vstupu do areálu akce. Při opuštění areálu akce pozbývá vstupenka platnosti.

2.8         Osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových a omamných látek, stejně tak jako osoby, které svým chováním ohrožují bezpečnost a/nebo zdraví osob a/nebo majetku nacházejícího se v areálu akce, pozbývají oprávnění k pobytu v areálu akce a nemusí být do areálu akce vpuštěny a/nebo mohou být pracovníkem pořadatele, pořadatelem pověřenou osobou a/nebo bezpečnostní službou z areálu akce vyvedeny. Stejně tak nemusí být do areálu akce vpuštěny a/nebo mohou být z areálu akce vyvedeny osoby, které porušují pravidla stanovená v tomto návštěvním řádu a/nebo, které nerespektují pokyny pracovníků pořadatele, pořadatelem pověřených osob a/nebo bezpečnostní služby.

2.9         Osoby, které nebudou za podmínek dle tohoto návštěvního řádu do areálu akce vpuštěny a/nebo budou z areálu akce vyvedeny, nemají nárok na náhradu uhrazeného vstupného, či jiných nákladů vynaložených na vstup a účast na akcích pořádaných v areálu akce. Osobám uvedeným v tomto ustanovení může být pořadatelem zároveň omezen, či zcela zakázán vstup do areálu akce.

2.10         V areálu akce je zakázán prodej tabákových a alkoholických výrobků osobám mladším 18 let. Provozovatel si zároveň vyhrazuje právo zcela zakázat prodej tabákových a alkoholických výrobků po dobu konání vybraných akcí pořádaných v areálu akce. Informace o zvláštním zákazu prodeje tabákových a alkoholických výrobků dle tohoto ustanovení bude vždy vhodně uveřejněna v areálu akce a zároveň bude provozovatelem, nebo bezpečnostní službou dána na vědomí všem dotčeným osobám.

  1. Povinnosti návštěvníků

3.1         Návštěvníci akce jsou povinni chovat se v jeho areálu akce tak, aby svým jednáním neohrožovali bezpečnost a/nebo zdraví třetích osob a/nebo jejich majetek, stejně tak jako zařízení umístěná v areálu akce a dále svým chováním neomezovat, neohrožovat či neobtěžovat ostatní návštěvníky nad míru odpovídající okolnostem vyplývajícím z průběhu akcí pořádaných v areálu akce.

3.2           Návštěvníci akce jsou povinni dodržovat pokyny a nařízení pracovníků pořadatele, osob pověřených pořadatelem a/nebo bezpečnostní služby, jakož i pokyny a nařízení Policie České republiky, hasičské služby promotéra a zdravotnické záchranné služby.

3.3   Každý návštěvník je povinen prokázat se pořadateli na místě k tomu určeném potvrzením o negativním testu na SARS-CoV-2 a/nebo potvrzením o ukončeném očkování proti SARS-CoV-2 a/nebo bude schopen prokázat imunitu po prodělaném onemocnění SARS-CoV-2 v souladu s platnou a účinnou legislativou týkající se ochrany obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 (dále jen „legislativa související s pandemií koronaviru“). Pořadatel si vyhrazuje právo nevpustit návštěvníka, který by se mu odmítl prokázat shora uvedenými způsoby, do areálu festivalu či do jiných míst s areálem souvisejících, tj. např. do stanového městečka, parkoviště atp. (dále vše jen jako „festivalové prostory“). 

3.4     Návštěvníci jsou povinni ve festivalových prostorech používat ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), bude-li to vyžadovat platná a účinná legislativa související s pandemií koronaviru. Návštěvník bere na vědomí, že pořadatel je oprávněn požádat ho, i prostřednictvím třetí osoby, k nasazení tohoto ochranného prostředku, v případě jeho neužívání. Jestliže návštěvník použití shora popsaného ochranného prostředku odmítne, vyhrazuje si pořadatel právo nevpustit takového návštěvníka do festivalových prostor nebo ho požádat, aby festivalové prostory opustil a to bez jakékoliv náhrady ze strany pořadatele. 

3.5     Návštěvník je rovněž povinen dodržovat i další případné povinnosti a omezení související s platnou a účinnou legislativou související pandemií koronaviru.

3.6     V případě, že by byl pořadatel z důvodu nedodržení platné a účinné legislativy související pandemií koronaviru ze strany návštěvníka sankcionován příslušnými správními orgány, má právo požadovat po tomto návštěvníkovi vzniklou újmu.

3.7         Návštěvníci akce jsou povinni respektovat pravidla vyplývající z tohoto návštěvního řádu a obecně závazných právních předpisů, jakož i pravidla slušného chování a dobrých mravů.

3.8         Návštěvníci akce mají zakázáno vnášet do areálu akce a/nebo mít v areálu akce v držení zejména následující předměty:

3.8.1    rasistické, hanlivé, vulgární, či jiné materiály odporující dobrým mravům;

3.8.2    zbraně jakéhokoliv druhu, jakož i všechny předměty použitelné jako sečné, bodné, či úderové zbraně či jiné předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost, zdraví či život návštěvníků;

3.8.3    suchý led, leptavé, hořlavé, výbušné, barvící nebo jiné látky ovlivňující zdraví;

3.8.4    lahve, nádoby, plechovky nebo jiné předměty z lámavých, z tříštivých nebo výjimečně tvrdých materiálů;

3.8.5    pyrotechniku nebo odpalovací zařízení;

3.8.6    jídlo, camelbacky, alkoholické i nealkoholické nápoje a/nebo návykové a omamné látky;

3.8.7    balónky napuštěné heliem či jinými plyny

3.8.8. zvířata s výjimkou asistenčních psů pro tělesně postižené osoby;

3.8.9    materiály propagující politickou stranu nebo hnutí, či jakékoliv politicky zaměřené materiály;

3.8.10    nadměrná zavazadla;

3.8.11  materiály, které by propagovaly osoby, které nejsou oficiálními partnery provozovatele, a/nebo jakékoliv jiné materiály, jejichž užitím v areálu by mohla být porušena ochrana dobrého jména promotéra a jeho partnerů;

3.8.12  všechny druhy dronů a jiných létajících či jezdících modelů včetně modelů na dálkové ovládání a mají zakázáno je provozovat / používat bez předchozího písemného povolení promotéra.

O nebezpečnosti a/nebo nevhodnosti jednotlivých předmětů vnášených návštěvníkem do areálu akce má právo rozhodnout provozovatel nebo jím pověřené osoby, a to zejména vedoucí pracovníci bezpečnostní služby (např. Supervisor) a/nebo jemu nadřízené osoby, při vstupu do areálu akce, popř. i kdykoliv po vstupu návštěvníka do areálu akce. Rozhodnutí těchto osob je pro návštěvníka areálu závazné. Osoby držící nebezpečné a/nebo nevhodné předměty ve smyslu tohoto článku jsou povinny tyto předměty zanechat na svoji odpovědnost mimo areál akce. V opačném případě pozbývají osoby držící nebezpečné a/nebo nevhodné předměty ve smyslu tohoto článku oprávnění k pobytu v areálu akce a nemusí být do areálu akce vpuštěny a/nebo mohou být pracovníkem pořadatele, pořadatelem pověřenou osobou a/nebo bezpečnostní službou z areálu akce vyvedeny.

3.9         Návštěvníci jsou povinni umožnit pracovníkům provozovatele, provozovatelem pověřeným osobám a/nebo bezpečnostní službě provést prohlídku vnášených předmětů a zavazadel za účelem kontroly dodržování předchozího ustanovení. Odmítne-li návštěvník provedení prohlídky dle tohoto ustanovení, pak nemusí být do areálu akce vpuštěn a/nebo může být z areálu akce vyveden.

3.10         Návštěvníci akce souhlasí s provedením bezpečnostní prohlídky za účelem kontroly dodržování tohoto návštěvního řádu, a to jak prohlídky zavazadel, tak osobní prohlídky pracovníky provozovatele, provozovatelem pověřenými osobami a/nebo bezpečnostní službou. V rámci bezpečnostní prohlídky mohou být návštěvníci areálu podrobeni kontrole např. prostřednictvím k tomu určených technických prostředků. Odmítne-li návštěvník provedení bezpečnostní prohlídky dle tohoto ustanovení, pak nemusí být do areálu akce vpuštěn a/nebo může být z areálu akce vyveden.

Návštěvníkům akce je dále zakázáno:

3.10.1    projevovat, rozšiřovat či veřejně propagovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující slogany či zobrazení a/nebo k takovému jednání jiné podněcovat;

3.10.2    propagovat jakoukoliv politickou stranu nebo hnutí, či výrobek nebo službu;

3.10.3    přelézat, či vstupovat na jakékoliv stavby a zařízení v areálu akce, a to zejména fasády, ploty, zdi, zábrany, osvětlovací zařízení, stromy, sloupy, střechy, mantinely, podpůrné konstrukce apod.;

3.10.4    vstupovat do oblastí, které nejsou určeny pro návštěvníky, resp. personál a/nebo k nimž nemá odpovídající vstupní oprávnění;

3.10.5    vhazovat jakékoliv předměty do prostor, v nichž se pohybují návštěvníci, personál nebo účinkující – např. jevišť a hledišť;

3.10.6    sedět a/nebo ležet a/nebo stát a/nebo klečet na zábranách, plotech, nášlapných bariérách a dalších zařízeních či technických prostředcích promotéra a jeho dodavatelů, které nejsou k výše uvedeným činnostem výslovně určeny;

3.10.7    pořizovat v areálu jakékoliv zvukové, či obrazové záznamy pro komerční účely bez předchozího písemného souhlasu provozovatele;

3.10.8    kouřit v areálu haly a mimo prostor k tomu vyznačených provozovatelem;

3.10.9    svévolně přemisťovat, či jiným způsobem manipulovat se zařízením a/nebo vybavením promotéra, resp. jeho dodavatelů umístěným v areálu;

3.10.10  jakýmkoliv způsobem manipulovat s rozvody vody, elektrické energie, vzduchu, či jiným zařízením v areálu akce;

3.10.11  ničit jakékoliv zařízení a vybavení umístěné v areálu akce, a to včetně parkových dřevin a travin;

3.10.12  popisovat, polepovat nebo pomalovávat jakékoliv zařízení, vybavení nebo komunikace v areálu akce;

3.10.13  konat tělesné potřeby mimo toalety, či jakýmkoliv jiným způsobem znečišťovat areál akce;

3.10.14  pohybovat se v areálu mimo komunikace, či mimo komunikace a plochy za tím účelem označené provozovatelem;

3.10.15  vjíždět do areálu bez předchozího souhlasu, popř. instrukce provozovatele;

3.10.16  vyhrožovat násilím a/nebo se jej dopustit vůči jednotlivci a/nebo skupině osob a/nebo k takovému jednání jiné podněcovat.

3.11         Návštěvníci a personál akce jsou s ohledem na oblast požární ochrany zejména povinni:

3.11.1    počínat si tak, aby nedošlo ke vzniku požáru;

3.11.2    respektovat zákaz zakládání ohně, zapalování a/nebo odstřelování jakékoliv pyrotechniky v areálu akce či v jeho sousedství;

3.11.3    v případě zjištění požáru postupovat dle pokynů pořadatele či hasičů;

3.11.4    respektovat zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm v celém areálu akce;

3.11.5    respektovat zákaz plnění balónků plyny, které ve směsi se vzduchem tvoří výbušnou nebo hořlavou směs;

3.11.6    respektovat zákaz vypouštění tzv. „lampionů štěstí“, známých též jako „létající přání“.

3.12         Návštěvníci nejsou oprávněni bez předchozího písemného souhlasu a/nebo v rozporu s podmínkami uděleného písemného souhlasu provozovatele vykonávat v areálu akce jakoukoliv podnikatelskou nebo obdobnou činnost, či ostatním návštěvníkům rozdávat a/nebo prodávat jakékoliv předměty, a to včetně novin, časopisů, tiskovin, reklamních prospektů apod., nebo uvnitř areálu skladovat jakékoliv předměty.

3.13         Návštěvníci se při vstupu do jednotlivých částí areálu akce seznámí s provozním řádem/provozními podmínkami předmětného prostoru a jsou povinni se tímto provozním řádem/podmínkami v příslušném prostoru řídit a respektovat pokyny pořadatele, resp. jím pověřených osob.

  1. Odpovědnost za škodu

4.1         Vstup a užívání areálu akce uskutečňují návštěvníci na vlastní nebezpečí a návštěvníci jsou povinni si v areálu akce počínat tak, aby předcházeli vzniku škod na zdraví a/nebo majetku, a to jak na vlastním, tak na zdraví nebo majetku třetích osob.

Pořadatel nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za škodu na zdraví a/nebo majetku vzniklou na straně návštěvníka zaviněním jiného návštěvníka a/nebo návštěvníků, a to jak v případě úmyslného, tak ani neúmyslného jednání, kterým by škoda byla způsobena. Škodu lze uplatnit výhradně přímo na osobě a/nebo osobách, která/které svým jednáním danou škodu způsobila/způsobily.

4.2         Návštěvníci jsou povinni odkládat věci pouze na místech k tomuto účelu přímo vyhrazených provozovatelem. Provozovatel neodpovídá za ztrátu věcí mimo místa jím vyhrazená k odkládání či úschově.

Věci odložené mimo místa k tomuto účelu vyhrazená provozovatelem mohou být provozovatelem z důvodu bezpečnosti odstraněny a dále s nimi bude provozovatelem nakládáno v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

4.3         Návštěvníci jsou povinni odevzdat provozovateli, provozovatelem pověřené osobě a/nebo bezpečnostní službě všechny předměty nalezené v areálu akce.

V případě, že návštěvníci v areálu akce naleznou jakékoliv podezřelé předměty, či předměty, jež jsou způsobilé ohrozit majetek, životy a/nebo zdraví třetích osob, jsou povinni bezodkladně informovat provozovatele, provozovatelem pověřené osoby, bezpečnostní službu. Každý návštěvník odpovídá provozovateli a/nebo jakékoliv třetí osobě za škodu vzniklou v důsledku jeho porušení pravidel vyplývajících z tohoto návštěvního řádu a/nebo jiných závazných právních předpisů.

4.4         Provozovatel je oprávněn požadovat na návštěvníkovi vydání věci, kterou byla způsobena provozovateli a/nebo jakékoliv třetí osobě úraz a/nebo škoda.

4.5         Návštěvníci jsou povinni informovat provozovatele a/nebo bezpečnostní službu o jakýchkoliv úrazech a/nebo vzniku škody v areálu akce.

4.6         V případě evakuace areálu akce resp. jeho částí, či jiných mimořádných situací jsou návštěvníci povinni dodržovat „Požární poplachovou směrnici“ a evakuační řád areálu a řídit se pokyny provozovatele, provozovatelem pověřených osob, bezpečnostní služby a/nebo složek integrovaného záchranného systému.

  1. Pořizování audio-vizuálních záznamů a monitorování areálu

5.1 Návštěvníci berou na vědomí, že pořadatel pořizuje v areálu akce obrazové nebo audiovizuální záznamy dění na akci. Tyto záznamy jsou pořizovány při současném respektu k nezbytné míře soukromí návštěvníků, avšak návštěvníci nejsou zvlášť tázáni po výslovném souhlasu ani nejsou na pořizování záznamů individuálně upozorňováni. Návštěvníci dále berou na vědomí, že pořadatel tyto záznamy používá k své sebeprezentaci zejména jejich zveřejněním na svém webu a na Youtube. Pořadatel vyhoví případnému výslovnému nesouhlasu návštěvníka, který je zaznamenáván, s pořizováním záznamu; nesouhlas je třeba sdělit ústně osobě, která za pořadatele záznam pořizuje, způsobem nevzbuzujícím pochybnost o tom, co návštěvník žádá.

5.2 Pořadatel nenese žádnou odpovědnost ani není ručitelem za žádné nároky v souvislosti s možným protiprávním pořizováním a případným dalším zpracováním obrazových a audiovizuálních záznamů jinými návštěvníky. Rovněž tak umožňuje vstup do areálu akce a pořizování těchto záznamů akreditovaným novinářům, reportérům televizních a rozhlasových stanic a dalším osobám vykonávajícím publicistickou a žurnalistickou činnost. 

5.3 Areál je monitorován bezpečnostními kamerami. Na to jsou návštěvníci upozorněni prostřednictvím informačních tabulí. Vizuální záznam může pořadatel použít za účelem vyšetření trestné činnosti nebo bezpečnostního incidentu tak, že jej předá orgánům činným v trestním řízení, obecní policii nebo pojišťovně. Sám uložený vizuální záznam nezpracovává.

  1. Závěrečná ustanovení

6.1         Pravidla stanovená v tomto návštěvním řádu mohou být dále doplňována pravidly vztahujícími se k jednotlivým akcím pořádaným v areálu akce nebo jeho částem. Takováto doplňující pravidla budou vždy vhodně uveřejněna v areálu akce a/nebo jeho části, či k dispozici u provozovatele, nebo u bezpečnostní služby a návštěvníci jsou povinni je dodržovat.

Těšíme se na Vaši účast!

Přejít nahoru