Zpracování os. údajů

Veškeré údaje, které nám o sobě poskytnete, jsou u nás v bezpečí. O tom, jak chráníme vaše údaje, si můžete přečíst více informací v následujícím dokumentu. V případě dotazů a nejasností se obraťte na naši zákaznickou podporu: info@devastator.events.

Děkujeme za důvěru a přízeň Váš Devastator Events tým.


Zpracování osobních údajů a jejich ochrana Práva subjektu osobních údajů

Správce osobních údajů BEATWORX, s. r. o., IČ: ​08262021, se sídlem P​rokopova 148/15, Žižkov, 130 00 Praha 3 v rámci provozování veřejných kulturních akcí zpracovává osobní údaje návštěvníků jeho akcí a dalších lidí, kteří mu poskytují své kontaktní údaje nebo se účastní jím pořádaných internetových soutěží.

Účast na festivalu je podmíněna předložením vstupenky návštěvníka u vstupu.

Prodej vstupenek je realizován prostřednictvím ticketingové společnosti GoOut. Provozovatel tohoto platebního systému předává správci souhrnné přehledy prodaných vstupenek. Správce má možnost nahlížet do transakcí.

Správce provádí z důvodu vlastního oprávněného obchodního zájmu propagačně – náborové akce (např. soutěže), na nichž získává e-mailové adresy zájemců, potenciálních návštěvníků za účelem zasílání newsletterů. E-mailové adresy získané z různých zdrojů posléze sdružuje a uchovává v časově neomezené (ale proměnlivé – viz dále) databázi e-mailových adres ve formě mailing listu, používaného pro zasílání hromadných newsletterů, upozornění na akce a jiných obchodních sdělení. Při zasílání hromadných e-mailů platí ​bezvýjimečný princip, že adresát obchodního sdělení má jednoduchou možnost prokliknutím odkazu v těle e-mailu jednou pro vždy vyřadit svou e-mailovou adresu z mailing listu správce, nepřeje-li si nadále hromadné e-maily od správce dostávat.​

Zdroje získávání e-mailových adres jsou tyto: dobrovolné předání zájemcem prostřednictvím hostesek či ambasadorů či vyplnění soutěžní ankety prostřednictvím Google formulářů. Správce má konečně možnost získat e-mailové adresy také z databáze systému GoOut. Pokud je e-mailová adresa získána na základě přímého oslovení člověka, poznamenává se rovněž země původu adresáta pro účely zařazení daného kontaktu buď do subdatabáze “české” nebo subdatabáze “anglické” (hromadné e-maily jsou rozesílány buď v české nebo anglické verzi).

Správce pořizuje audiovizuální záznamy a fotografie ze svých akcí a ty zveřejňuje na svém webu a na Youtube. Tyto záznamy zachycují vždy hromadné výjevy, nikoli detailní záběry osob a už vůbec ne osoby při vykonávání soukromých aktivit.

Správce využívá tyto internetové služby: cookies, Google analytics, FB pixel a Youtube data a dále provozuje facebookové soutěže v podobě sdílení statusů a soutěže na svém webu nejčastěji v podobě odpovídání prostřednictvím Google formulářů.


Vaše práva týkající se zpracování Vašich osobních údajů

Máte právo na ​přístup ke svým osobním údajům.​Máte právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány či zda Vaše identita figuruje v té či oné shora popsané databázi, a pokud je tomu tak, máte vědět, jaké osobní údaje jsou ve vztahu k Vám zpracovávány, a k následujícím informacím:

a) účely zpracování – viz výše poučení o zpracování osobních údajů;

b) kategorie dotčených osobních údajů – Vy jako návštěvník nebo uživatel e-mailového účtu a počítače;

c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny – nejsou příjemci osobních údajů, správce shromážděné osobní údaje nikomu nepředává a spolupracovníci správce jsou vázáni mlčenlivostí;

d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy – viz výše poučení o zpracování osobních údajů, nastavení prohlížeče a fb profilu.

Máte právo na výmaz z databáze či databází.​Ve vztahu k mailing listu existuje jednoduchá možnost vymazat svou e-mailovou adresu způsobem popsaným výše. Můžete dále právo žádat správce o to, aby vymazal Vaše osobní údaje ze všech jím vedených databází. Berte na vědomí, že výmazem z dílčí databáze ztratíte všechny výhody, které se k Vaší identitě v rámci subdatabáze váží.

Máte právo na ​opravu chybných, nepřesných či neaktuálních nebo doplnění neúplných osobních údajů a v rámci opravy, aktualizace či doplnění svých osobních údajů máte právo požadovat omezení zpracování osobních údajů po dobu do vyhovění (popř. ověření) Vaší žádosti.

Máte právo vznést ​námitky proti zpracování Vašich osobních údajů​. Pokud jde o zveřejněné fotografie a audiovizuální záznamy, máte právo vznést námitku proti zveřejnění takové fotografie nebo záznamu, na nichž jste zachyceni. Správce v takovém případě vyretušuje záběr rozmazáním, popř. fotografii či záznam stáhne a smaže je.


Své žádosti a stížnosti týkající se zpracování Vašich osobních údajů zasílejte na info@devastator.events. Veřejnoprávní dozor nad zpracováním osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.

Přejít nahoru